Regulament CEAC clic aici
ANALIZA SWOT clic aici
CEAC RAPORT ACTIVITATE 2016-2017 clic aici
CEAC RAPORT ACTIVITATE 2014-2015 clic aici
Manualul calitatii LTH clic aici
Plan de actiune clic aici
clic aici
Plan operational anual clic aici
Proceduri operationale clic aici
RAEI 2016 clic aici
RAEI 2015 clic aici
RAEI 2014 clic aici
Plan de imbunatatire clic aici
Strategia CEAC clic aici